Amdanon ni

Mae Arbcore yn gweithredu er 2002, o dan arweiniad Tristan Merry-Howe, hyfforddwr ac asesydd llif gadwyn NPTC (City & Guilds), gyda miloedd o oriau o brofiad o ddringo coed, o drin llif gadwyn ac o goedwigaeth. Bellach mae gan y busnes dair ‘asgell’: Triniaeth ar Goed, Gwasanaethau Coedwigaeth a Thirlunio.

Tristan Merry-Howe

Fel arfer, bydd triniaeth ar goed yn dechrau ag ymweliad â’r safle gan Tristan, i drafod eich anghenion a’ch amcanion ac i weld y coed. Gyda’n gilydd gallwn drafod pa opsiynau sydd ar gael a gallwch chi ddweud sut yr hoffech inni fynd ymlaen. Wedyn cewch bris ysgrifenedig drwy e-bost (neu drwy’r post, os yw’n well gennych). Os byddwch yn fodlon ar y pris, trefnwn ddyddiad cyfleus i ddechrau ar y gwaith. Ar y diwrnod cyntaf, daw tîm o dan arweiniad Tristan, neu un arall o’r prif ddringwyr, a chaiff y tîm cyfan eu cyflwyno ichi. Awn ni drwy’r cynllun eto i fod yn siŵr eich bod yn gwbl fodlon arno. Mae arweinydd y tîm wedyn yn asesu’r risgiau ar y safle ac yn eu datgan i’r tîm, fel y gallant hwy eu llofnodi. Yna, gall y gwaith ddechrau. Unwaith y byddwn wedi gorffen, gofynnwn ichi fwrw golwg drosto er mwyn ichi ddweud eich bod yn fodlon arno. Pan fyddwch yn fodlon, bydd y tîm yn glanhau’r ardal yn drylwyr cyn inni mynd â’n hoffer a gadael.

 

Mae tîmau’r Gwasanaethau Coedwigaeth yn gweithio yn bennaf i CNC (Cyfoeth Naturiol Cymru). Arbcore yw’r prif gontractwr i CNC yng Nghanolbarth Cymru. Drwy’r blynyddoedd rydym hefyd wedi gweithio i hen Asiantiaeth yr Amgylchedd, i’r Comisiwn Coedwigaeth, i berchnogion coetir preifat niferus ac i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn. Llynedd yn unig, buom yn clirio coed, mewn ffordd atgynhrychiol a llesol i’r amgylchedd, dros tua 250 o hectarau o ucheldir.

 

I raddau helaeth, mae gwaith tirlunio’n dechrau yn yr un ffordd â gwaith triniaeth ar goed, gyda Tristan yn ymweld â’r cwsmer ac yn trafod y gwaith a all godi. Wedyn, mae’n gwneud bras gynllun ac yn egluro’r costau. Os yw’r pris yn ymddangos yn rhesymol i’r cwsmer, byddwn yn rhoi prisiau manylach, a all olygu rhagor o gynlluniau, fel y bo’r angen/dymuniad. Pan fydd pawb yn fodlon, trefnwn amser cyfleus i gwblhau’r gwaith. Fel gyda phob gwaith a wna Arbcore, mae ein gweithwyr yn ymddwyn yn gwrtais ac mynnu’r safonau uchaf.